Home | Privacy

Privacy

Cookie- en Privacyverklaring MarketingFuel

 1. Inleiding

U bezoekt een website die deel uitmaakt van het online netwerk van de MarketingFuel. Deze Cookie- en Privacyverklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van MarketingFuel en haar moeder en dochtermaatschappijen  tenzij deze uitdrukkelijk een eigen privacy verklaring hanteren.

Bij het gebruik van de diensten van MarketingFuel kan door MarketingFuel en/of door derden informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld. MarketingFuel vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. MarketingFuel houdt zich daarbij aan alle relevante wet- en regelgeving waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet.

 1. Verwerkte persoonsgegevens en verantwoordelijke

Wanneer u een abonnement neemt op één van onze producten of diensten, wanneer u zich registreert, een publicatie bestelt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met MarketingFuel of één van haar dochtermaatschappijen of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van) MarketingFuel, worden de door u verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van MarketingFuel. In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan MarketingFuel, kan MarketingFuel aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende uw gebruik van de diensten van MarketingFuel. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • gegevens betreffende gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
 • gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals het tijdstip waarop u ervan gebruik van maakt en het soort dienst dat wordt gebruikt;
 • locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt;
 • gegevens beschikbaar in externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publieke of commercieel beschikbare bronnen; bijvoorbeeld van een sociale media site als u verbinding maakt met onze diensten via een zodanige sociale media site.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is MarketingFuel, info@marketingfuel of per post aan: MarketingFuel
Nuenenseweg 167 5667 KP Geldrop.

 1. Doeleinden gegevensverwerking

MarketingFuel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
 • u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten van MarketingFuel of contact op te nemen met andere gebruikers van die digitale diensten;
 • u op de hoogte te houden van de producten en diensten van MarketingFuel; indien u dat op prijs stelt;
 • u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
 • het inloggen via social sites (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken;
 • u gerichte advertenties te tonen (door het verkopen van beschikbare advertentieruimte aan derden); zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product of dienst waarvan MarketingFuel op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarvoor interesse heeft. MarketingFuel kan uw persoonsgegevens gebruiken om een profiel samen te stellen aan de hand waarvan MarketingFuel probeert uw interesses in te schatten. Advertenties die door MarketingFuel (dan wel door derden) worden aangeboden, kunnen worden afgestemd op uw profiel;
 • verbetering van producten en diensten. Op basis van informatie over uw interesses en over uw gebruik van onze producten en diensten, proberen wij onze producten en diensten te verbeteren en beter te doen afstemmen op uw gebruik dan wel uw interesses;
 • te voldoen aan de op MarketingFuel van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Uw persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van MarketingFuel die deze Cookie- en Privacyverklaring gebruiken. Ook is het mogelijk dat wanneer u gebruik maakt van verschillende MarketingFuel producten en/of diensten, de in dat kader verstrekte gegevens tot een profiel worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere MarketingFuel producten en/of diensten. Bij gebruikmaking van onze digitale diensten, is het mogelijk dat automatisch voor u een account wordt aangemaakt met gebruikmaking van de door u reeds verstrekte persoonsgegevens in het kader van één van onze andere diensten.

 1. Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot het MarketingFuel-concern behoren, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw toestemming worden verstrekt aan partijen, die door MarketingFuel worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de leverancier van een door u besteld product). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product). Daarnaast is het mogelijk dat MarketingFuel op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. MarketingFuel zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Tenslotte kan MarketingFuel uw gegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld indien een derde van oordeel is dat de inhoud van uw advertentie inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten, of dat sprake is van onrechtmatige uitingen op één van de fora die MarketingFuel ter beschikking stelt. In dergelijke gevallen zal MarketingFuel uw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening wordt gehouden met uw belangen.

 1. Telefoongesprekken

Telefoongesprekken met de klantenservice van MarketingFuel-onderdelen kunnen worden opgenomen voor trainings- en coachingsdoeleinden. De opnames worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.

 1. Externe dienstverleners en andere sites

Indien u via een digitale dienst van MarketingFuel terecht komt op de site of applicatie van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacy verklaring van deze derde te raadplegen. Voor digitale diensten van MarketingFuel waartoe u toegang kan krijgen via social media diensten van derde partijen, geldt dat MarketingFuel de in dat kader door u gebruikte inloggegevens verwerkt op de wijze als beschreven in deze Cookie- en Privacyverklaring.

 1. Beveiliging gegevens

MarketingFuel respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van MarketingFuel. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van MarketingFuel, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. MarketingFuel spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

MarketingFuel is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan MarketingFuel.

 1. Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door MarketingFuel zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie betreffende de producten of diensten van MarketingFuel of gerichte aanbiedingen via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u dat schriftelijk doen via:

Organisatie Groep Zuid B.V.
Nuenenseweg 167
5667 KP Geldrop

U kunt ook een e-mail sturen naar info@marketingfuel.nl

 1. Cookies

Bij het gebruik van de diensten van MarketingFuel kan door MarketingFuel  en/of door derden informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Zie hier voor een uitgebreide uitleg over alle mogelijke cookies die bij een bezoek aan een van onze websites kunnen worden geplaatst.

Doeleinden gebruik cookies MarketingFuel

Een cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. MarketingFuel  gebruikt cookies bijvoorbeeld om:

 1. om het navigeren en het inloggen op de websites en mobiele apps van MarketingFuel  te vergemakkelijken of om uw instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van websites en mobiele apps van MarketingFuel  te onthouden. Voorbeeld: u logt in op een website en via een cookie weet ons systeem bij uw volgende bezoek aan dezelfde website dat u ingelogd bent. U hoeft dus niet opnieuw in te loggen. 
 2. statistische doeleinden: om het gebruik van de MarketingFuel  websites te analyseren. Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat MarketingFuel weet welke (onderdelen) van haar websites populair zijn. 
 3. (mits u daartoe toestemming hebt gegeven) advertenties op de websites (en mobiele apps) die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. Voorbeeld: voor het vertonen van een video kan aan u een commercial worden vertoond. Om te voorkomen dat u telkens dezelfde commercial ziet, kan worden bijgehouden welke commercials al aan u zijn vertoond.
 4. (met uw toestemming) voor “targeting” doeleinden: om op basis van uw surfgedrag een profiel van u op te bouwen, zodat op uw (vermoedelijke) interesses afgestemde advertenties kunnen worden vertoond. Dit profiel kan mede worden opgebouwd op basis van informatie van uw bezoek aan andere websites.Doeleinden gebruik cookies derden

Derde partijen presenteren in opdracht van ons advertenties op onze websites. Zij plaatsen daarvoor tevens cookies op uw computer. Ook hierbij geldt dat dit op onze websites alleen gebeurt indien u daartoe toestemming hebt gegeven. Deze toestemming heeft alleen betrekking op onze websites. Deze derde partijen plaatsen in opdracht van ons cookies. Deze derde partijen treden op in de rol van bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, waarbij MarketingFuel  (of een van de groepsmaatschappijen) de verantwoordelijke is.

Adverteerders en door adverteerders ingeschakelde partijen om advertentieruimte in te kopen kunnen bij het tonen van advertenties via onze websites eveneens cookies plaatsen. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Hierbij geldt dat met deze partijen contractueel is vastgelegd dat zij de gegevens verzamelt aan de hand van cookies geplaatst via onze websites en mobiele apps uitsluitend mogen gebruiken voor zover dat ten behoeve van de afgenomen dienst noodzakelijk is. Met andere woorden, adverteerders mogen deze gegevens uitsluitend gebruiken om het aantal keer dat de advertentie is vertoond te meten, te meten of op de advertenties wordt geklikt en of u als gebruiker na het zien van de advertentie later op de website van adverteerder een bestelling plaatst (zodat adverteerder op basis daarvan een (extra) vergoeding verschuldigd is aan de partij die de advertentie in opdracht van adverteerder heeft geplaatst).

Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Daarnaast kunt u de meeste cookies die bij gebruik van websites van MarketingFuel  worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kunt u ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op uw browser.

Na het verwijderen en/of het weigeren van cookies kunt u overigens wel advertenties blijven zien.

Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website en mobiele apps gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

 1. Wijziging van deze Cookie- en Privacyverklaring

MarketingFuel  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Cookie- en Privacyverklaring Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie- en Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Cookie- en Privacyverklaring op de hoogte bent.
Deze Cookie- en Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 mei 2016

info@marketingfuel.nl

of per post aan:

MarketingFuel
Nuenenseweg 167
5667 KP Geldrop

Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 66462029

Gratis Nieuwsbrief

Dagelijks wordt er een nieuwsbrief verzonden vol actuele artikelen, interessante interviews en nog veel meer! Meld u gratis aan!