Home | Logistiek/e-commerce | Beslist.nl gaat webshops beter bedienen en wordt ook actief op Google Shopping

Beslist.nl gaat webshops beter bedienen en wordt ook actief op Google Shopping

Geplaatst door Jeroen Veenstra in Logistiek/e-commerce op 31/05/2018 om 14:07

Beslist.nl, het grootste Nederlandse online winkelcentrum, gaat haar digitale marketing en kennis beter en effectiever inzetten voor haar klanten: de webshops. Bij deze strategie worden alle mogelijke kanalen gebruikt, waaronder nu ook Google Shopping. Het bedrijf gaat de digitale marketing verzorgen voor de aangesloten webshops. Belangrijkste wapens daarbij zijn de klantenkennis en de opgebouwde expertise waardoor nog meer klanten kennis kunnen maken met de miljoenen producten, die via de site te bestellen zijn. Op die manier kan het platform, in alle digitale marketingkanalen, nóg meer betekenen voor de webshops.

Beslist.nl, het grootste Nederlandse online winkelcentrum, gaat haar digitale marketing en kennis beter en effectiever inzetten voor haar klanten: de webshops. Bij deze strategie worden alle mogelijke kanalen gebruikt, waaronder nu ook Google Shopping. Het bedrijf gaat de digitale marketing verzorgen voor de aangesloten webshops. Belangrijkste wapens daarbij zijn de klantenkennis en de opgebouwde expertise waardoor nog meer klanten kennis kunnen maken met de miljoenen producten, die via de site te bestellen zijn. Op die manier kan het platform, in alle digitale marketingkanalen, nóg meer betekenen voor de webshops.

Beslist.nl zal meer en meer met de shops in gesprek gaan. Hiermee wil Beslist.nl een directere relatie opbouwen waarbij op basis van beschikbare budgetten en wensen, de juiste keuzes gemaakt kunnen worden, zowel in verdienmodel als in de gekozen kanalen. Daarbij zal ook niet langer Google shopping worden uitgesloten.

Directeur Kees Verpalen van Beslist.nl is overtuigd van de verdere kanaaldifferentiatie van zijn bedrijf: ”Mede ingegeven door de groei van webshops die via ons Winkelwagenmodel verkopen, is het tijd om een volgende stap te zetten met Beslist.nl. Beslist.nl was een van de eerste succesvolle online winkelplatforms in ons land. Al jaren helpen we consumenten en webshops elkaar te vinden. Dat kunnen we heel goed, dat blijven we doen, en daar doen we een schepje bovenop. De uitspraak van de Europese Commissie, waarbij Google gedwongen werd om andere spelers toe te laten op hun verkoopkanalen, is voor ons aanleiding geweest om in gesprek te gaan met Google. De uitkomst van de constructieve gesprekken betekent dat wij hun kanalen, indien geschikt voor onze klanten, kunnen gaan inzetten. We gaan onze digitale kennis samen met onze klanten nog optimaler inzetten en onze expertise uitbreiden zodat de consument de beste deals krijgt. Hierbij gaan we effectief te werk en gebruiken we dus ieder kanaal dat kan helpen dit doel te bereiken.”

Tags

Google ShoppingGoogle Shopping Beslist.nlBeslist.nl

Comments

Gratis Nieuwsbrief

Dagelijks wordt er een nieuwsbrief verzonden vol actuele artikelen, interessante interviews en nog veel meer! Meld u gratis aan!